Acta Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun. 2010, 58, 73-78

https://doi.org/10.11118/actaun201058040073
Published online 2014-09-15

The determination of microscopic fungi from Chestnut (Castanea sativa Mill.) fruits, leaves, crust and pollen

Miroslava Kačániová1, Janka Sudzinová2, Miriam Kádasi-Horáková3, Magdaléna Valšíková4, Stanislav Kráčmar5

1Katedra mikrobiologie, Fakulta biotechnológie a potravinárstva, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 71 Nitra, Slovenská republika
2Ústav výživy, Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra, Hlohovecká 2, 951 41 Lužianky, Slovenská republika
3Katedra mikrobiologie, Fakulta biotechnológie a potravinárstva, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 71 Nitra, Slovenská republika,
4Katedra zeleninárstva, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 71 Nitra, Slovenská republika
5Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická, Ústav biochemie a analýzy potravin, nám. T. G. Masaryka 275, 762 72 Zlín, Česká republika

The plant-microbial interactive relations with respect to determination of the mycoflora of the Castanea sativa Mill. nuts, crust, leaves and pollen and their effect on the host organism in four Slovak regions were studied. In the experiments were isolated 7 genera and 10 species of microscopic fungi from the nut, crust and leaves. It was found, that isolates from the Castanea sativa Mill. pollen were represented by 8 genera and 11 species of microscopic fungi. Alternaria, Cladosporium, Mucor and Rhizopus appeared to be the most frequently occurring genera of nuts, leaves and crust. Acremonium, Alternaria, Cladosporium, Fusarium, Penicillium and Trichoderma are the most frequently fungi of pollen. On the base of further taxonomic determination from the genera Aspergillus were isolated and identified representatives of species A. flavus, A. fumigatus, A. ochraceus, A. terreus and A. versicolor. From the genera Fusarium was isolated F. oxysporum and from Penicillium genera were isolated P. crustosum and P. glabrum. It is necessary to underline that the isolated genera Aspergillus, Fusarium and Penicillium are considered as the most important producers of mycotoxins.

References

24 live references