Acta Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun. 2016, 64, 9-14

https://doi.org/10.11118/actaun201664010009
Published online 2016-02-29

Influence of Roughness on Quality Molybdenum Deposit Layer by Thermal Spraying

Marián Bujna1, Miroslav Prístavka1, Petr Dostál2, Maroš Korenko1, Milan Kadnár3

1Department of Quality and Engineering Technologies, Slovak University of Agriculture in Nitra, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra, Slovak Republic
2Department of Technology and Automobile Transport, Faculty of AgriSciences, Mendel University in Brno, Zemědělská 1, 613 00 Brno, Czech Republic
3Department of Machine Design, Slovak University of Agriculture in Nitra, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra, Slovak Republic

References

1. ČIČO, P. 2009. Údržba a oprava strojov. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita.
2. ČIČO, P., KALINCOVÁ, D., KOTUS, M. 2011. Influence of welding method on microstructual creation of welded joints. Research in agricultural engineering, 57(special issuse): 50–55.
3. FURKA, J. 2012. Mikroskopické skúšky materiálov. Diploma thesis. Nitra: SPU v Nitre.
4. KOTUS, M., ANDRÁSSYOVÁ, Z., ČIČO, P., FRIES, J., HRABĚ, P. 2011. Analysis of wear resistent weld materials in laboratory conditions. Research in agricultural engineering, 57(special issue): S74–S78. <https://doi.org/10.17221/56/2010-RAE>
5. KOVÁČ, I., MIKUŠ, R., ŽARNOVSKÝ, J., DANIŠ, M. 2011. Improvement of mechanical properties of saturated boron of surface layers [in Slovak: Zvýšenie mechanických vlastností povrchových vrstiev nasýtených bórom]. In: DIAGO 2011 – technická diagnostika strojů a výrobných zařízení. Ostrava: Vysoká škola báňská – Technická univerzita, 250–253.
6. KROČKO, V., ŽITŇANSKÝ, J., BOĎO, Š. 2010. Vplyv rezných podmienok na drsnosť obrobeného povrchu, telpelné javy v bode rezu a jeho bezprostrednom okolí pri frézovaní. Praci Tavrijskogo deržavnogo agrotechnologičnogo universitetu, 6: 51–56.
7. MIKUŠ, R., KOVÁČ, I., SLÁVIK, J., DANIŠ, M. 2012. Vplyv bóru na odolnosť tvrdonávarov proti abrazívnemu opotrebeniu. Technická diagnostika, 21(Z1): 200–204.
8. MIKLOŠ, V. 2011. Ľudský činiteľ – determinant úrovne kvality a kultúry bezpečnosti organizácie. Bezpečnosť práce v praxi, 10: 2–5.
9. MIKLOŠ, V. 2010. Spoľahlivosť ľudského činiteľa. Bezpečná práca, 41(6): 18–20.
10. MIKLOŠ, V., FRÖHLICH, L., BUCHOVECKÁ, D. 2002. Solidifikáciastabilizácia odpadu s obsahom chrómu a arzénu zo starej environmentálnej záťaže. Bratislava: Slovenská technická univerzita.
11. ŠOLC, M., GIRMANOVÁ, L. 2011. Vznik odpadov a kvalita recyklácie žiaruvzdorných materiálov. Odpady, 11(6): 8–11.
12. VOTAVA, J., FAJMAN, M., KOTUS, M. 2012. Mechanické a korozní vlastnosti kovových povlaků na bázi zinku. In: Technika v technológiách agrosektora. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 234–239.
13. ŽITŇANSKÝ, J., KROČKO, V. 2010. Affect of cutting conditions on machining surface roughness within chip machining. In: Naukovij visnik Nacionalnogo universitetu bioresursiv i prirodokoristuvanja Ukrajiny. Kijiv: Nacionaľnyj Univesitet bioresurstv prirodokoritsuvanja Ukrajiny, 228–234.
14. ŽITŇANSKÝ, J., ŽARNOVSKÝ, J., DRLIČKA, R., MÜLLER, M., FRIES, J. 2011. Influence of machined material type to the surface roughness when using wire electrical discharge machining, Vplyv druhu obrábaného materiálu na drsnosť povrchu pri elektroerozívnom rezaní. In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava, 57(1): 291–298.
front cover

ISSN 1211-8516 (Print)

ISSN 2464-8310 (Online)

Current issue

Review Management System NEW Indexed in DOAJ

Archive