Acta Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun. 2015, 63, 303-312

https://doi.org/10.11118/actaun201563010303
Published online 2015-03-14

The Use of Marketing Management Tools in E-commerce

Veronika Svatošová

Department of Regional and Business Economics, Faculty of Regional Development and International Studies, Mendel University in Brno, Zemědělská 1, 613 00 Brno, Czech Republic

References

1. APEK. 2012. O asociaci: Trh elektronického obchodu v České republice. [Online]. Available at: http://www.apek.cz/.[Accessed 18 May 2012].
2. BLAŽKOVÁ, M. 2007. Marketingové řízení a plánování pro malé a střední firmy. Praha: Grada Publishing.
3. BRONČEKOVÁ, T., BERNÁTOVÁ, D. 2005. Globalizácia a elektronické podnikanie. E + M Ekonomie a management, 3: 105–112.
4. CANT, M. C. et al. 2009. Marketing Management. Cape Town: Juta and Company Ltd.
5. CHAFFEY, D. 2007. E-business and E-commerce Management. UK: Pearson Education.
6. ČSÚ. 2012. Informační společnost v číslech 2012. [Online]. Available at: http://www.czso.z/csu/2012edicniplan.nsf/p/9705-12. [Accessed 14 June 2012].
7. ČSÚ. 2013. Využití internetu v maloobchodě. [Online]. Available at: https://www.czso.cz/csu/csu.nsf/informace/c012113analyza13.doc. [Accessed 14 March 2013].
8. DRUCKER, P. 1993. The Practice of Management. New York: Harper.
9. HOMMEROVÁ, D., KRÁLOVÁ, L. 2009. Analýza podpor marketingové činnosti využívaných firmami v České republice. E + M Ekonomie a Management, 12(3): 77–90.
10. HORÁKOVÁ, I. 1992. Marketing v současné světové praxi. Praha: Grada.
11. INTERNET WORLD STATS. 2013. World Internet Users and Population Stats. [Online]. Available from: http://www.internetworldstats.com/stats.htm. [Accessed 20 April 2013].
12. KAHN, K. B. 2009. Functional, multifunctional and cross-functional: Considerations for marketing management. Journal of Marketing Theory and Practice, 17(1): 75–85. <https://doi.org/10.2753/MTP1069-6679170106>
13. KAZMI, S. H. H. 2009. Marketing Management. New Delhi: Excel Books India.
14. KOTLER, P. 2000. Marketing podle Kotlera: Jak vytvářet a ovládnout nové trhy. Praha: Management Press.
15. KOTLER, P., ARMSTRONG, G. 2009. Principles of Marketing. London: Pearson Education.
16. KOTLER, P., COX, K. K. 1980. Marketing Management and Stratedy. London: Prentice-Hall.
17. KOTLER, P., KELLER, K. L. 2007. Marketing Management. Praha: Grada Publidhing.
18. LEWITT, T. 1986. The Marketing Imagination. Detroit: Free Press.
19. MEYERS, C. 2007. Enterprise marketing management systems: Current use and future prospects. Journal of Direct, Data and Digital Marketing Practice, 8(4): 309–318. <https://doi.org/10.1057/palgrave.dddmp.4350064>
20. MOHAPATRA, S. 2013. E-commerce Strategy. New York: Springer.
21. NESCOTT, B. K. 2012. E-commerce Coming Into Its Own. New York: Nova Science Publishers.
22. PILÍK, M. 2008. Nové marketingové trendy jako příležitost zvýšení vlivu marketingu na dosažení konkurenčních výhod. E + M Ekonomie a management, 2: 107–119.
23. SUNG, T. K. 2006. E-commerce critical success factors: East vs. West. Technological Forecasting and Social Change, 73(9): 1161–1777. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2004.09.002>
24. TSAI, S. 2008. Corporate marketing management and corporate-identity building. Marketing Intelligence & Planning, 26(6): 621–633. <https://doi.org/10.1108/02634500810902866>
25. WEBSTER, F. 2002. Marketing Management in Changing Times. Marketing Management, 11(1): 18.
26. WEITZ, B., WENSLEY, R. 2002. Handbook of Marketing. London: Sage Publications.
27. ZIKMUND, W. G., D’AMICO, M. 1989. Marketing. London: Wiley.
front cover

ISSN 1211-8516 (Print)

ISSN 2464-8310 (Online)

Current issue

Review Management System NEW Indexed in DOAJ

Archive