Acta Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun. 2014, 62, 1271-1277

https://doi.org/10.11118/actaun201462061271
Published online 2015-01-17

Specifics of the Unearned Premium Reserve in the Accounting of Commercial Insurance Companies

Jana Gláserová

Department of Accounting and Taxes, Faculty of Business and Economics, Mendel University in Brno, Zemědělská 1, 613 00 Brno, Czech Republic

References

1. BOKŠOVÁ, J. et al. 2004. Účetnictví II. Praha: Institut Svazu účetních, a. s.
2. BOKŠOVÁ, J. 2010. Účetnictví komerčních pojišťoven – specifika v ČR. Praha: Wolters Kluwer ČR.
3. CIPRA, T. 2002. Kapitálová přiměřenost ve financích a solventnost v pojišťovnictví. Praha: Ekopress.
4. ČEJKOVÁ, V., VALOUCH, P. 2005. Účetnictví pojišťoven po vstupu do EU. Praha: Grada Publishing, a. s.
5. ČESKO. 1991. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v aktuálním znění. In: Sbírka zákonů České republiky.
6. ČESKO, 1992. Zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, v aktuálním znění. In: Sbírka zákonů České republiky.
7. ČESKO. 2002. Vyhláška č. 502/2002 Sb. Ministerstva financí, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami, ve znění pozdějších předpisů. In: Sbírka zákonů České republiky.
8. ČESKO. 2009a. Předpis č. 433/2009 Sb. Vyhláška o způsobu předkládání, formě a náležitostech výkazů pojišťovny a zajišťovny. In: Sbírka zákonů České republiky.
9. ČESKO. 2009b. Zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, v aktuálním znění. In: Sbírka zákonů České republiky.
10. DUCHÁČKOVÁ, E. 2007. Technické rezervy a jejich role v hospodaření pojišťoven. [Online]. In: Ekonomika firiem 2007. Košice: PHF EU, 136–146. Available at: http://semafor.euke.sk/zbornik2007/pdf/duchackova.pdf.
11. GLÁSEROVÁ, J., VÁVROVÁ, E. 2013. Accounting and Tax Implications of the Creation and Use of Technical provisions of commercial Insurance Companies. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, LXI(7): 2123–2131. <https://doi.org/10.11118/actaun201361072123>
12. HULEŠ, J., HORNIGOVÁ, J. 1997. Účetnictví pojišťoven. Praha: Linde.
13. IFRS. 2013. International Financial Reporting Standards 2013: red book. London: IFRS Foundation.
14. JINDRA, V. 2012. Pojistně technické rezervy. [Online]. Available at: http://edu.uhk.cz/~jindrvo1/files/pojis/prednasky/06_pojistne_technicke_rezervy.ppt.
15. KOVANICOVÁ, D. 2006. Abeceda účetních znalostí pro každého. Praha: Bova Polygon.
16. MINISTERSTVO FINANCÍ ČR. 2004. Český účetní standard č. 207 – Technické rezervy v neživotním pojištění a v životním pojištění.
17. RYNEŠ, P. 2011. Podvojné účetnictví a účetní závěrka. Praha: Anag.
18. SEDLÁČEK, J. 2005. Účetnictví pro manažery. Praha: Grada Publishing.
19. TPA, HORWATH NOTIA AUDIT. 2009. Podvojné účetnictví 2009. Grada Publishing, a. s.
20. [s. n.]. 2009. Účetnictví podnikatelů 2009: meritum – výkladová řada. Praha: Wolters Kluwer.
front cover

ISSN 1211-8516 (Print)

ISSN 2464-8310 (Online)

Current issue

Review Management System NEW Indexed in DOAJ

Archive