Acta Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun. 2014, 62, 1109-1115

https://doi.org/10.11118/actaun201462051109
Published online 2014-12-02

Monitoring of Vegetative Phenological Stages in European Beech (Fagus sylvatica L.) Growing in a Mixed Stand

Kristýna Slovíková, Emilie Bednářová

Department of Forest Ecology, Mendel University in Brno, Zemědělská 1, 613 00 Brno, Czech Republic

References

1. AMANO, T., SMITHERS, R., SPARKS, T., SUTHERLAND, E. 2010. A 250 – year index of first flowering dates and its response to temperature changes. In: Proceedings. Phenology 2010 – climate change and adaptations. Dublin, Ireland, June 14–18, 2010, 42.
2. BAGAR, R., NEKOVÁŘ, J. 2007. Porovnání růstových podmínek v I–IV. vegetačním stupni. In: Proceedings of International Scientific Conference – Bioclimatology and natural hazards. September 17–20, 2007. Procedings. Polana nad Detvou: Slovenská bioklimatologická spoločnost a TU vo Zvolene, 1–7.
3. BARTOŠOVÁ, L., BAUER, Z., TRNKA, M., ŠTĚPÁNEK, P., ŽALUD, Z., 2010: Klimatické faktory ovlivňující nástup a délku trvání fenofází vybraných rostlinných druhů na lokalitách jižní Moravy v letech 1961–2007. Acta univ. agric et. silvic. Mendel. Brun., 58(2): 35–44. <https://doi.org/10.11118/actaun201058020035>
4. BEAUBIEN, E., HAMANN, A. 2010. Spring flowering response to climate change over 70 years in central Alberta, Canada. Procedings. Phenology 2010 – climate change and anaptations. Dublin, Treland, June 14–18, 2010, 47.
5. BEDNÁŘOVÁ, E., KUČERA, J. 2002. Phenological observations of two spruce stands (Picea abies /L./ Karst.) of different age in the years 1991–2000. Ekológia (Bratislava), 21(1): 98–106.
6. BEDNÁŘOVÁ, E., MERKLOVÁ, L. 2007. Results of monitoring the vegetative phenological phases of European beech (Fagus sylvatica L.) in 1991–2006. Folia oecologica, 34(2): 77–85.
7. BEDNÁŘOVÁ, E., MERKLOVÁ, L. 2007. Fenologické a růstové fáze u buku lesního (Fagus sylvatica L.). In: International Scientific Conference – Bioclimatology and natural hazards. September 17–20, 2007. Polana nad Detvou: Slovenská bioklimatologická spoločnost a TU vo Zvolene, 28–31.
8. BEDNÁŘOVÁ, E., KUČERA, J., MERKLOVÁ, L. 2010. The onset and duration of vegetative phenological staged in European beech (Fagus sylvatica L.) under changing conditions of the emvironment. Acta univ. agric. et silvic. Mendel. Brun., 58(4): 23–30. <https://doi.org/10.11118/actaun201058040023>
9. BEDNÁŘOVÁ, E., MERKLOVÁ, L., 2011: Evaluation of vegetative phenological stages in a spruce monoculture depending on parameters of the environment. Acta univ. agric. et silvic. Mendel. Brun., 59(6): 31–36. <https://doi.org/10.11118/actaun201159060031>
10. BEDNÁŘOVÁ, E., SLOVÍKOVÁ, K., TRUPAROVÁ, S., MERKLOVÁ, L. 2013. Results of a phenological study of the European larch (Larix decidua Mill.) growing in a mixed stand. Acta univ. agric. et silvic. Mendel. Brun., 61(5): 1239–1246. <https://doi.org/10.11118/actaun201361051239>
11. GÖMÖRY, D. 2010. Klimatická zmena a krajina. In: ŠKVARENINA, J., SZOLGAY, J., ŠIŠKA, B., LAPIN,M., (ed.) Študia Slovenskej bioklimatologickej spoločnosti SAV, XXV, roč. XXII, Zvolen: TU Zvolen.
12. HÁJKOVÁ, L., NEKOVÁŘ, J., RICHTEROVÁ, D. 2010. Assessment of vegetativephenological phases of European beech (Fagus sylvatica L.) in relation to effective temperature during period of 1992–2008 in Czechia. Folia oecologica, 37(6): 152–161.
13. HÁJKOVÁ, L., VOŽENÍLEK, V., TOLASZ, R. 2012. Atlas fenologických poměrů Česka, UP Olomouc: ČHMÚ Praha.
14. HAVLÍČEK, V. 1986. Agrometeorologie, Praha: SZN Praha.
15. LARCHER, W. 1988. Fyziologická ekologie rostlin. Praha, Academia Praha.
16. LARCHER, W. 2003. Physiological Plant Ecology. Berlin, Heidelberg, Springe-Verlag.
17. MERKLOVÁ, L., BEDNÁŘOVÁ. 2008. Results of a phenological study of the tree layer of mixed stand in the region of the Drahanská vrchovina Upland. J. For. Sci., 54(7): 294–305. <https://doi.org/10.17221/15/2008-JFS>
18. MOŽNÝ, M., NEKOVÁŘ, J. 2007. Dlouhodobé kolísání počátku vegetační sezony v Polabí v letech 1876–2005. Meteorologické zprávy, 60(4): 23–26.
19. PRIWITZER, T., MINĎÁŠ, J. 1998. Výsledky fenologických pozorování lesnych drevin v rokoch 1993–1997 na lokalite Polana – Hukavský Grůň. Vedecké práce LVÚ vo Zvolene. 42: 17–32.
20. SPARKS, T. H., HUBER, K., CROXTON, P. 2006. Plant development scores from fixed – date photographs: the influence of weather variables and recorder experience. International Journal of Biometeorology, 50(5): 275–279. <https://doi.org/10.1007/s00484-005-0022-7>
21. ŠKVARENINOVÁ, J. 2008. Start of spring phenophases in oak (Quercus robur L.) in Zvolenská Basin in relation to temperature sums. Meteorological Journal, 11(1–2): 15–20.
22. ŠKVARENINOVÁ, J. 2009. Fenológia rastlin v meniacich sa podmienkach prostredia. Zvolen: TU Zvolen.
23. ŠKVARENINOVÁ, J. 2010. Priebeh jarných fenologických fáz na generativnych orgánoch autochtnnych populácií smreka obyčajného (Picea abies /L./ Karst zo Slovenska. Lesnický časopis – Forestry journal, 56(4): 369–381.
24. ŠKVARENINOVÁ, J. 2013. Vplyv zmeny zmeny klimatických podmienok na fenologickú odozvu ekosystemov. Zvolen: TU vo Zvolen.
25. ŠKVARENINA, J., ŠKVARENINOVÁ, J., SNOPKOVÁ, Z., KOVÁČIK, M., STŘELCOVÁ, K. 2006. Fenologické prejavy listnatych lesnych drevin v horskom pralesovom ekosystéme Jedlobučiny v Kremnických vrchoch. In: International Scientific Conference – Fenologická odezva proměnlivosti podnebí. 22. 3. 2006. Proceedings of. Brno ČHMÚ, 2–8.
front cover

ISSN 1211-8516 (Print)

ISSN 2464-8310 (Online)

Current issue

Review Management System NEW Indexed in DOAJ

Archive