Acta Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun. 2013, 61, 417-425

https://doi.org/10.11118/actaun201361020417
Published online 2013-04-24

Proposals of changes in the financial statements of non-profit organizations

Milena Otavová

Department of Accounting and Taxes, Mendel University in Brno, Zemědělská 1, 613 00 Brno, Czech Republic

References

1. BOUKAL, P., 2009: Nestátní neziskové organizace (teorie a praxe). Praha: Oeconomica, s. 303, ISBN 978-80-245-1650-9.
2. BOUKAL, P. VÁVROVÁ, H., 2007: Ekonomika a financování neziskových organizací. Praha: Oeconomica, s. 110, ISBN 978-80-245-1293-8.
3. KOČÍ, P. a kol., 2012: Meritum Nevýdělečné organizace 2012. Praha: Wolters Kluwer ČR, s. 312, ISBN 978-80-7357-737-7.
4. KOVANICOVÁ, D., 1996: Abeceda účetních znalostí pro každého. Praha: POLYGON, s. 301, ISBN 80-85967-31-6.
5. KOVANICOVÁ, D., KOVANIC, P., 1996: Poklady skryté v účetnictví. Díl III. Praha: POLYGON, s. 229, ISBN 80-85967-35-9.
6. KRAFTOVÁ, I., 2002: Finanční analýza municipální firmy. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, s. 206 ISBN 80-7179-778-2.
7. MÁČE, M., 2012: Účetnictví pro územní samosprávné celky, příspěvkové organizace a organizační složky státu. Praha: Grada Publishing, s. 632, ISBN 978-80-247-3637-2.
8. Meritum Účetnictví podnikatelů 2011, 2011: Praha: Wolters Kluwer ČR, s. 712.
9. MERLÍČKOVÁ RŮŽIČKOVÁ, R., 2011: Neziskové organizace. 11. aktualizované vydání. Praha: Anag, s. 254, ISBN 978-80-7263-675-4.
10. OTAVOVÁ, M., 2012: Účetní výkazy v nevýdělečných organizacích jako podklad pro finanční analýzu. ÚNES, sv. X, č. 10, s. 24–29. ISSN 1214-181X.
11. PROKŮPKOVÁ, D., 2012: Účetní výkazy vybraných organizací a jejich využití pro řízení a kontrolu. ÚNES, roč. X, č. 7, s. 6–12.
12. STEJSKALOVÁ, I. a kol., 2006: Využití účetnictví v řízení neziskových organizací, se zvláštním zřetelem na tvorbu a využití rozpočtu v řízení. Praha: ASPI, a. s., s. 140.
front cover

ISSN 1211-8516 (Print)

ISSN 2464-8310 (Online)

Current issue

Review Management System NEW Indexed in DOAJ

Archive