Acta Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun. 2013, 61, 335-343

https://doi.org/10.11118/actaun201361020335
Published online 2013-04-24

Differences in financial statements of business entities in the Czech Republic

Jana Gláserová

Department of Accounting and Taxes, Mendel University in Brno, Zemědělská 1, 613 00 Brno, Czech Republic

References

1. AUTORSKÝ KOLEKTIV, 2009: Podvojné účetnictví 2009. Grada Publishing, a. s. Tiskárny Havlíčkův Brod, a.s. 224 s. ISBN 978-80-247-2930-5.
2. AUTORSKÝ KOLEKTIV, 2009: Účetnictví podnikatelů 2009. Meritum – výkladová řada. Aspi, a.s. Praha. 633 s. ISBN 978-80-7357-419-2.
3. DUŠEK, J., 2010: Účetní uzávěrka a závěrka v přehledech. Praha, Grada Publishing. 192 s. ISBN 978-80-247-3202-2.
4. JÍLEK, J., SVOBODOVÁ, J., 2007: Účetnictví bank a finančních institucí 2007. Praha, Grada Publishing, a.s. 592 s. ISBN 978-80-247-2111-8.
5. JÍLEK, J., SVOBODOVÁ, J., 2011: Účetnictví podle mezinárodních standardů účetního výkaznictví 2011. Praha, Grada Publishing, a. s. 432 s. ISBN 978-80-247-3427-9.
6. KOVANICOVÁ, D., 2006: Abeceda účetních znalostí pro každého. Praha, Bova Polygon. 444 s. ISBN 80-7273-130-0.
7. KRUPOVÁ, L., 2009: IFRS Mezinárodní standardy účetního výkaznictví. Praha, 1.VOX, a. s. – Na­kladatelství. 804 s. ISBN 978-80-86324-76-0.
8. PETRJÁNOŠOVÁ, B., 2002: Účetnictví bank. Brno, Masarykova univerzita. 210 s. ISBN 80 – 210-2979-x.
9. RYNEŠ, P., 2011: Podvojné účetnictví a účetní závěrka. Praha, Anag. 1031 s. ISBN 978-80-7263-633-4.
10. SÚVOVÁ, H. a kol., 2009: Finanční analýzy v řízení podniku, v bance a na počítači. Praha, Bankovní institut a. s.. 622 s. ISBN 80-7265-027-0.
11. Vyhláška č. 500/2002 Sb., Ministerstva financí, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví.
12. Vyhláška č. 501/2002 Sb., Ministerstva financí, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění pozdějších předpisů.
13. Vyhláška č. 502/2002 Sb., Ministerstva financí, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami, ve znění pozdějších předpisů.
14. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v aktuálním znění.
15. Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla , ve znění pozdějších předpisů.
front cover

ISSN 1211-8516 (Print)

ISSN 2464-8310 (Online)

Current issue

Review Management System NEW Indexed in DOAJ

Archive