Acta Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun. 2010, 58, 673-680

https://doi.org/10.11118/actaun201058060673
Published online 2014-07-17

Specifics of financial management of holdings when managing cash-flow

David Ficbauer

Ústav financí, Fakulta podnikatelská Vysokého učení technického v Brně, Kolejní 2906/4, 612 00 Brno, Česká republika

References

1. BAUMOL, W., 1952: The Transaction Demand for Cash: An Inventory Theoretic Approach. EBSCO. USA: Quarterly Journal of Economics. Vol. 66, Issue 4, p. 545–556. [cit. 2010-6-25] ISSN 0033-5533. Dostupné z URL <http://web.ebscohost.com>. <https://doi.org/10.2307/1882104>
2. BREALEY, R. A. and MYERS, S. C., 2008: Principles of Corporate finance. 9. vyd. McGraw-Hill/Irwin, 1064 s. ISBN 978-0-07-340510-0.
3. FREDERIKSLUST, R. A. I., ANG, J. S., SUNDARSANAM, P. S., 2008: Corporate Governance and Corporate Finance. 1. ed. Routledge, 757 p. ISBN 978-0-415-40531-7.
4. KISLINGEROVÁ, E. a kol., 2007: Manažerské finance. 2. vyd. C.H.Beck, 745 s. ISBN 978-80-7179-903-0.
5. MAREK, P. a kol., 2009: Studijní průvodce financemi podniku. 2. vyd. Ekopress, 634 s. ISBN 978-80-86929-49-1.
6. MILLER, W. J. and ORR, D., 1966: A Model of the Demand for Money by Firms. EBCSO. USA: Quarterly Journal of Economics, Vol. 80, Issue 3, p. 413–435. [cit. 2010-6-26] ISSN 0033-5533. Dostupné z URL <http://web.ebscohost.com>. <https://doi.org/10.2307/1880728>
7. REŽŇÁKOVÁ, M., 2005: Finanční management – 2. díl. 3. vyd. VUT Brno, 119 s. ISBN 80-214-3036-2.
8. VALACH, J. a kol., 1999: Finanční řízení podniku. 2. vyd. Ekopress, 324 s. ISBN 80-86119-21-1.
9. VERNIMMEN, P., 2009: Corporate Finance. 1. ed. John Wiley&sons, 1036 p. ISBN 978-0-470-72192-6.
10. Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
11. Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
front cover

ISSN 1211-8516 (Print)

ISSN 2464-8310 (Online)

Current issue

Review Management System NEW Indexed in DOAJ

Archive