Acta Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun. 2010, 58, 345-354

https://doi.org/10.11118/actaun201058060345
Published online 2014-07-17

VAT application in travel services pursuant to the Czech and EU legislations and a proposal for amendments in the Czech value-added tax law

Milena Otavová, Veronika Sobotková

Ústav účetnictví a daní, Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, Česká republika

References

1. BERGER, W., KINDL, K., WAKOUNIG, M., 2010: Směrnice ES o dani z přidané hodnoty – praktický komentář. 1. vyd. Praha: 1 VOX a. s., 736 s. ISBN 978-80-86324-83-8.
2. MARKOVÁ, H., 2010: Daňové zákony, úplná znění platná k 1. 1. 2010. 18. vyd. Praha: GRADA Publishing, a. s., 280 s. ISBN 978-80-247-3206-0.
3. OTAVOVÁ, M., SOBOTKOVÁ, V., 2010: Uplatňování DPH u služeb cestovního ruchu od 1. 1. 2010. Daně a právo v praxi, 15, 9: 34-42. ISSN 1211-7293.
4. RAMBOUSEK, J., 2005: Cestovní kanceláře a daně. 2. přepracované vydání. Praha: ASPI, a. s., 176 s. ISBN 80-7357-123-4.
5. Zpráva o činnosti vládního zmocněnce pro zastupování České republiky před soudním dvorem Evropské unie za rok 2009. 2010 [online]. [cit. 2010-07-07] Dostupné ve formátu pdf. na http://isap.vlada.cz/homepage2.nsf/pagess/esdvlz/$file/VLZ-zprava_2009.pdf.
front cover

ISSN 1211-8516 (Print)

ISSN 2464-8310 (Online)

Current issue

Review Management System NEW Indexed in DOAJ

Archive