Acta Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun. 2010, 58, 271-276

https://doi.org/10.11118/actaun201058030271
Published online 2014-09-27

Creating synergic entrepreneurship as a support of innovation activities

Ondřej Žižlavský

Ústav financí, Fakulta podnikatelská, Vysoké učení technické v Brně, Kolejní 4, 612 00 Brno, Česká republika

References

1. BRANDERBURGER, A. M., NALEBUFF, B. J., 1998: Co-Opetition: A Revolution Mindset That Combines Competition and Cooperation: The Game Theory Strategy That‘s Changing the Game of Business. New York: Bantam Doubleday Dell Publishing Group, ISBN 978-0385479509.
2. de WIT, B., MEYER, R., 2005: Strategy Synthesis. South-Western College Pub, 469 s. ISBN 978-0324282726.
3. DVOŘÁČEK, J., 2006: Společné a nadnárodní podniky. Praha: Oeconomica, 200 s. ISBN 80-245-1029-4.
4. HAMEL, G., GREEN, B., 2007: The Future of Management. Boston: Harvard Business School Press, 272 S. ISBN 978-1-4221-0250-3.
5. JOHNSON, G., SCHOLES, K., 2000: Cesty k úspěšnému podniku. Praha: Computer Press, 803 s. ISBN 80-7226-220-3.
6. KISLINGEROVÁ, E., 2008: Inovace nástrojů ekonomiky a managementu organizací. Praha: C. H. Beck, 293 s. ISBN 978-80-7179-882-8.
7. KOŠTURIAK, J., CHÁĽ, J., 2008: Inovace: Vaše konkurenční výhoda. Brno: Computer press, 164 s. ISBN 978-80-251-1929-7.
8. PITRA, Z., 2006: Management inovačních aktivit. Praha: Profesional Publishing, 438 s. ISBN 80-86946-10-X.
9. SKOKAN, K., 2004: Konkurenceschopnost, inovace a klastry v regionálním rozvoji. Ostrava: Repronis, 159 s. ISBN 80-251-0853-8.
10. TIDD, J., BESSANT, J., PAVITT, K., 2007: Řízení inovací – zavádění technologických, tržních a organizačních změn. Brno: Computer Press, 549 s. ISBN 978-80-251-1466-7.
11. VLČEK, R., 2008: Management hodnotových inovací. Praha: Management Press, 239 s. ISBN 978-80-7261-164-5.
12. VODÁČEK, L., VODÁČKOVÁ, O., 2004: Malé a střední podniky: konkurence a aliance v Evropské unii. Praha: Management Press, ISBN 80-7261-099-6.
13. ŽIŽLAVSKÝ, O. 2009: Rozvoj inovační schopnosti podniku. In: Sborník z mezinárodní konference Finance a výkonnost firem ve vědě, výuce a praxi. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky. Zlín, 23. a 24. 4. 2009. ISBN 978-80-7318-798-9
front cover

ISSN 1211-8516 (Print)

ISSN 2464-8310 (Online)

Current issue

Review Management System NEW Indexed in DOAJ

Archive