Acta Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun. 2010, 58, 119-132

https://doi.org/10.11118/actaun201058020119
Published online 2014-10-01

Equilibrium moisture content of wood at different temperature/moisture conditions in the cladding of wooden constructions and in the relation to their reliability and service life

Zdeňka Havířová, Pavel Kubů

Ústav základního zpracování dřeva, Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 3, 613 00 Brno, Česká republika

References

1. CAI, Z., FRIDLEY, K. J., HUNT, M. O., ROSOWSKY, D. V., 2002: Creep and Creep-Recovery Models for Wood under High Stress Levels. Wood and Fiber Science 34 (3), p. 425–433.
2. Dudas, J., 1994: Obvodová stena na báze dreva z aspektu prenosu tepla a hmoty. Kandidátska dizertačná práca. TU Zvolen, 127 s.
3. GANDELOVÁ, L. a kol., 2002: Nauka o dřevě. MZLU v Brně, 176 s.
4. Halahyja, M., Chmúrny, I., Šternová, Z., 1998: Stavebná tepelná technika – Tepelná ochrana budov. Bratislava: Jaga group, 224 s.
5. Havířová, Z., Kubů, P., 2005: Reliability and service life of wood structures and buildings. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis sv. LIII, č. 5, p. 39–51. <https://doi.org/10.11118/actaun200553050039>
6. Havířová, Z., Kubů, P., 2006: Reliability and service life of constructions and buildings of wood. Wood Research 51 (2), p. 15–28.
7. Havířová, Z., 2006: Spolehlivost a životnost konstrukcí a staveb ze dřeva. MZLU v Brně, 106 s.
8. Havířová, Z., Kubů, P., 2005: Nový pohled na posuzování spolehlivosti a životnosti staveb ze dřeva. Sborník mezinárodní vědecké konference Stavby a krajina, Praha, 15.–16. 09. 2005, s. 37–43.
9. Havířová, Z., Kubů, P., 2005: Spolehlivost a životnost konstrukcí a staveb ze dřeva. Sborník mezinárodní konference Drevo, surovina 21. storočia v architektúre a stavebníctve, Smolenice, 17.–18. 10. 2005, s. 11–14.
10. Havířová, Z., Kubů, P., 2005: Některé aspekty navrhování nízkoenergetických staveb ze dřeva (I). Tepelná ochrana budov, sv. 8, č. 6. s. 17–22.
11. Chmúrny, I., 1998: Výpočet nestacionárneho tepelného toku cez konštrukciu. Stavebnícky časopis, č. 2, s. 95–104.
12. KUBŮ, P., 2004: Problematika posuzování vhodnosti kontaktních zateplovacích systémů pro obvodové pláště dřevostaveb. Tepelná ochrana budov 5, č. 6. s. 43–45.
13. Machatka, M., Šála, J., Svoboda, P., 1998: Kontaktní zateplovací systémy. I. vyd. Praha: Cech pro zateplování budov, Česká energetická agentura, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 48 s.
14. Marek p., Guštar, M., Anagnos, T., 1995: Si­mu­la­tion-Based Reliability Assessment for Structural Engineers, CRC Press, Inc., Boca Raton, Florida, 365 p.
15. Natterer, J., Herzog, T., Volz, M., 1991: Holzbau Atlas Zwei. München: Institut für Internationale Architektur-Dokumentation GmbH.
16. Novotný, M., Keim, L., Šála, J., Svoboda, Z., 1994: Tepelné izolace s stavební tepelná technika. 1. vyd. Praha: ABF nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, 132 s.
17. Perelygin, L. M., 1965: Náuka o dreve. SVTL Bratislava, SNTL Praha, 444 s.
18. Řehánek, J., JANOUŠ, A., KUČERA, P., ŠAFRÁNEK, J., 2002: Tepelně technické a energetické vlastnosti staveb. Grada Praha, 248 s.
19. Řehánek, J., 2005: Vzduchová propustnost konstrukce a její vliv na možnou kondenzaci vodní páry uvnitř konstrukce. Tepelná ochrana budov roč. 8, č. 1, s. 3–5.
20. Svoboda, Z., 1999: Kombinované šíření tepla vedením a proděním a jeho vliv na tepelně technické vlastnosti konstrukcí. Tepelná ochrana budov 2, č. 4, s. 11–15.
21. Thorogood, R. P., 1978: Timber-framed external walls – is there a risk of decay from moisture? Aylesbury/Buckinghamshire: selbstverlag, 3 p.
22. Vaverka, j., Chybík, J., Mrlík, F., 2000: Stavební fyzika 2. Stavební tepelná technika. Brno: VUTIUM, 420 s.
23. Vydra, V., 2005: Zjednodušený výpočet bilance vlhkosti v konstrukcích obsahujících hygroskopické materiály. Střechy, fasády, izolace, roč. 12, č. 9, s. 46,47.
24. Zarr, R., Burch, D. M., Fanney, A. H., 1995: Heat and Moisture Transfer in Wood-Based Wall Construction: Measured Versus Predicted, Building and Fire Research Laboratory. National Institute of Standards and Technology. Gaithersburg, MD 20899–0001.
25. ČSN 731702 – Navrhování, výpočet a posuzování dřevěných stavebních konstrukcí – Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby. Praha, ČNI, 2007.
26. ČSN EN 335 – 2 Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva – Definice tříd použití – Část 2: Aplikace na rostlé dřevo. Praha, ČNI 2007.
27. ČSN 730540 – Tepelná ochrana budov. Praha, ČNI, 2007.
front cover

ISSN 1211-8516 (Print)

ISSN 2464-8310 (Online)

Current issue

Review Management System NEW Indexed in DOAJ

Archive