Acta Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun. 2010, 58, 27-34

https://doi.org/10.11118/actaun201058020027
Published online 2014-10-01

Following of erosive wash of soil in variants with different intercrops

Barbora Badalíková, Jan Hrubý

Zemědělský výzkum, spol. s r. o., 664 41 Troubsko, Česká republika

References

1. BAJRACHARYA, R. M., Lal, R., 1992: Seasonal soil loss and erodibility variation on Miamian silt loam soils. Soil Sci. Soc. of America Journal, 56 (5): 1560-1565. ISSN 0049-0892 <https://doi.org/10.2136/sssaj1992.03615995005600050037x>
2. HABERLE, J., 2006: Agrometeorologické podmínky pro efektivní pěstování meziplodin. Úroda 2: 50–51. ISSN 0139-6013
3. HERNANZ, J. L. et al., 2002: Long term effect of tillage systems and rations on soil structural stability and organic carbon stratification in central Spain. Soil and Tillage Research, 60: 129–141. ISSN 0167-1987 <https://doi.org/10.1016/S0167-1987(02)00021-1>
4. HRAŠKO, J., ČERVENKA, L., FACEK, Z. et al., 1962: Rozbory pôd. Slovenské vydavateľstvo Bratislava, 333 s. 56/III–8
5. JANDÁK, J., POKORNÝ, E., HYBLER, V., POSPÍŠILOVÁ, L., 2003: Cvičení z půdoznalství. MZLU Brno, 92 s. ISBN 80-7157-733-2
6. KOPECKÝ J., 1928: Půdoznalství, Praha, 287 s.
7. KINNEL, P. I. A., 1993: Interrill erodibilities based on the rainfall intensity flow discharge erosivity factor. Aust. J. Soil Res. 31: 319–332. ISSN 0167-1987 <https://doi.org/10.1071/SR9930319>
8. KVÍTEK, T., TIPPL M., 2003: Ochrana povrchových vod před dusičnany z vodní eroze a hlavní zásady protierozní ochrany v krajině. In: Zemědělské informace, č. 10/2003, ÚZPI Praha, 46 s. ISBN 80-7271-140-7
9. NGO KIM KHOI, 2002: The influence of vegetation cover structure on soil erosion. In: Science and Technology Journal of Agriculture and Rural Development. 1/2002, No. 1, p. 83–84. ISSN 0866-7020
10. NORTON, L. D., VENTURA, E J. R., DONTSOVA, K, 2003.: Soil degradation as a result of water erosion. National Soil Erosion Research Laboratory, Terra. 21: 2, 259–265, 18 ref. ISSN 0187-5779
11. SUŠKEVIČ, M., NEUDERT, L., 2005: Pěstování meziplodin v různých půdně-klimatických podmínkách České republiky. Praha, ÚZPI, Zeměd. Inform., 36 s. ISBN 80-7271-157-1
12. ŠIMON, J., 2004: Meziplodiny – důležitá součást rostlinné výroby. Úroda 4: 62–63. ISSN 0139-6013
13. VACH, M., HABERLE, J., JAVŮREK, M., PROCHÁZKA, J., PROCHÁZKOVÁ, B., WILSON G. V., DABNEY S. M., McGREGOR K. C., BARKOLL B. D., 2004: Tillage and residue effects on runoff and erosion dynamics. Amer soc agricultural engineers, Transactions of the asae 47 (1): 119–128. ISSN 0001-2351
front cover

ISSN 1211-8516 (Print)

ISSN 2464-8310 (Online)

Current issue

Review Management System NEW Indexed in DOAJ

Archive