Acta Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun. 2009, 57, 251-262

https://doi.org/10.11118/actaun200957050251
Published online 2014-10-10

The ecological restoration and the development of succession in biocentre Hráza near Kroměříž

Miluše Poláková

Odbor řízení dotačních programů, Krajský úřad Zlínského kraje, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, Česká republika

References

1. KOVÁŘ, P. (ed.), 2004: Natural Recovery of Human-Made Deposits in Landscape: Biotic Interactions and Ore/Ash-Slang Artificial Ecosystems. Praha: Academia, 358 s. ISBN 80-200-1279-6.
2. KUBÁT, K. et al. (eds.), 2002: Klíč ke květeně České republiky. Praha: Academia, 2002. 927 s. ISBN 80-200-0836-5.
3. MORAVEC, M. a kolektiv, 1994: Fytocenologie. Praha: Academia, 1994. 403 s. ISBN 80-200-0128-X.
4. PRACH, K., 2006: Ekologie obnovy jako mladý obor a uplatnění botaniky v něm, s. 13–21. In: PRACH, K., aj. (eds.) Zprávy české botanické společnosti, materiály 21, Botanika a ekologie obnovy. Praha: Česká botanická společnost, 255 s. ISBN 80-86632-11-3.
5. PRACH, K., 1995: Restaurační ekologie, či ekologie obnovy. Vesmír [on line]. 1995, roč. 74, 143, č. 3. Dostupné na <http://www.vesmir.cz/clanek/restauracni-ekologie-ci-ekologie-obnovy>. ISSN 1214-4029.
6. PRIMACK, Richard. B. et al, 2001: Biologické principy ochrany přírody. Praha: Portál, 352 s. ISBN 80-7178-552-0.
7. ŘEHOUNKOVÁ, K., 2006: Spontánní sukcese vegetace ve štěrkopískovnách: možnost pro ekologickou obnovu, s. 125–133. In PRACH, a kol. (eds). Zprávy české botanické společnosti, materiály 21, Botanika a ekologie obnovy. Praha: Česká botanická společnost, 2006. 255 s. ISBN 80-86632-11-3.
8. ŠTĚPNIČKOVÁ, I., ZIMOVÁ, E. a kol., 1997: Biocentrum Hráza: Projekt obnovy po povodni 1997. Brno: Löw a spol., s. r. o.
9. ŠTĚPNIČKOVÁ, I., ZIMOVÁ, E. a kol., 1994: Projekt biocentra Hráza u Kroměříže. Brno: Löw a spol., s. r. o., 16 s.
front cover

ISSN 1211-8516 (Print)

ISSN 2464-8310 (Online)

Current issue

Review Management System NEW Indexed in DOAJ

Archive