Acta Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun. 2009, 57, 119-130

https://doi.org/10.11118/actaun200957050119
Published online 2014-10-10

The comparison of properties of European beech Fagus sylvatica (L.) in different stage of degradation caused by wood-decay fungi

Jiří Holan, Blanka Stávková

Ústav nauky o dřevě, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, Česká republika

References

1. BAIER, J. a TÝN, Z., 1996: Ochrana dřeva, 3. vyd. Praha: Grada publishing a. s., 95 s. ISBN 80-7169-275-1
2. GANDELOVÁ, L., HORÁČEK, P., ŠLEZINGEROVÁ, J., 2004: Nauka o dřevě. MZLU Brno, 176 s.
3. HOLAN, J., MERENDA, L., 2007: Porovnání mechanických vlastností dřeva v suchém a mokrém stavu degradovaného dřevokaznými houbami. Mezinárodní konference Drevozehodnocujúce huby 2007, Brno: MZLU Brno, 93–99. ISBN 978-80-7375-105-0
4. HOLAN, J., MERENDA, L., 2008: Porovnání vlastností dřeva smrku Steklého – Picea abies (L.) Karst. v různém stavu a stupni degradace dřevokaznou houbou Serpula lacrymans (Wulfen) J. Schröt, Brno: MZLU Brno
5. HOLAN, J. a kol., 2006: Dřevo v domácnosti. 1. vyd. Brno: Vydavatelství ERA, 105 s. ISBN 80-7366-049-0
6. HORÁČEK, P., 1998: Fyzikální a mechanické vlastnosti dřeva I. Brno: MZLU Brno, 124 s. ISBN 80-7157-347-7
7. HORÁČEK, P., 2000: Biologická degradace dřeva popraškou (Coniophora puteana) a dřevomorkou (Serpula lacrymans). Brno: MZLU Brno, 86 s.
8. MATOVIČ, A., 1993: Fyzikální a mechanické vlastnosti dřeva a materiálů na bázi dřeva. Brno, MZLU Brno, 212 s. ISBN 80-7157-086-9
9. PERELYGIN, L., 1965: Náuka o dreve, 2. vyd. Bratislava, 444 s.
10. POŽGAJ, A., CHOVANEC, D., KURJATKO, S., BABIAK, M., 1993: Štruktúra a vlastnosti dreva Bratislava: Príroda a.s., 488 s. ISBN 80-0700600-1
11. REINPRECHT, L., 1991: Charakterizácia štádií deštruktívnej hniloby drevín prostredníctvom vybraných mechanických vlastností a chemických rozborov. II. Hniloba drevín lipy, buka a javora. Drevársky výskum č. 129, s. 43–46
12. REINPRECHT, L., 1998: Ochrana dreva a kompozitov. TU ve Zvoleně, 240 s.
13. REINPRECHT, L., 2001: Procesy degradácie dreva. TU ve Zvoleně, 162 s.
14. RYPÁČEK, V., 1957: Biologie dřevokazných hub. ČSAV Praha
15. SCHÁNĚL, V., 1975: Vliv vnějších podmínek na rozklad dřeva houbami. Drevársky výskum č. 20, (1), s. 59–79
16. SIAU, J. F., 1995: Wood: Influence of moisture content on physical properties. New York: Virginia Polytechnic Institute and State University, 230 p.
17. ŠLEZINGEROVÁ, J., HORÁČEK, P., GANDELOVÁ, L., 1998: Nauka o dřevě. Brno: MZLU Brno, 184 s. ISBN 80-7157-194-6
18. TICHÝ, V., 1975: Význam synergismů a antagonizmů při rozkladu dřeva houbami. Drevársky výskum č. 20, (1), s. 37–57
19. TSUOMIS, G., 1991: Science and technology of wood; Structure, properties, utilization. New York: Chapman and Hall, 494 p. ISBN 0-412-07851-1
20. UGOLEV, V. N., 1986: Drevesinovedenije s osnovami lesnovo tovarovedenija. Moskva, 365 s.
21. UNGER, A., SCHNIEWIND, P. A., UNGER, W., 2001: Conservation of wood artifacts. Berlin: Springer-Verlag, 578 p. ISBN 3-540-41580-7
22. WAGENFŰHR, R., SCHEIBER, C., 2000: Holzatlas. Leipzig, 707 s.
23. WAGENFŰHR, R., 2002: Dřevo – obrazový lexikon. Grada Publishing a. s., 348 s, ISBN 80-247-0346-7
24. ZABEL, A. R., MORRELL, J. J., 1992: Wood mi­cro­bio­lo­gy, Decay and Its Prevention. London, 476 p.
25. ČSN EN 113. Ochranné prostředky na dřevo. Zkušební metody pro stanovení ochranné účinnosti proti dřevokazným houbám Basidiomycetes. Stanovení hranice účinnosti.
26. ČSN EN 350-2. Trvanlivost dřeva a materiálů na jeho bázi. Přirozená trvanlivost rostlého dřeva. Část 2: Přirozená trvanlivost a impregnovatelnost vybraných dřevin důležitých v Evropě.
27. ČSN 49 0110. Drevo. Medza pevnosti v tlaku v smere vlákien.
28. ČSN 49 0111. Skúšky vlastností rastlého dreva. Metóda zisťovania modulu pružnosti v tlaku pozdĺž vlákien
front cover

ISSN 1211-8516 (Print)

ISSN 2464-8310 (Online)

Current issue

Review Management System NEW Indexed in DOAJ

Archive