Acta Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun. 2008, 56, 189-198

https://doi.org/10.11118/actaun200856060189
Published online 2014-10-17

The influence of education on chosen typographical characteristics perception in documents

Petra Talandová, Jiří Rybička

Ústav informatiky, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, Česká republika

References

1. BERAN, V., 2003: Aktualizovaný typografický manuál. 3. vyd. Praha: Kafka design. ISBN 80-901824-0-2.
2. FORET, M., 2006: Marketingová komunikace. 1. vyd. Brno: Computer Press. 443 s. ISBN 80-251-1041-9.
3. FORET, M., STÁVKOVÁ, J., 2003: Marketingový výz­kum. 1. vyd. Praha: Grada Publishing. 160 s. ISBN 80-247-0385-8.
4. HINDLS, R., HRONOVÁ, S., SEGER, J., FISHER, J., 2006: Statistika pro ekonomy. 7. vyd. Praha: Pro­fes­sio­nal Publishing. ISBN 80-86946-16-9.
5. HINDLS, R., HRONOVÁ, S., NOVÁK, I., 2000: Metody statistické analýzy pro ekonomy. 2. přepracované vydání. Praha: Management Press. ISBN 80-7261-013-9.
6. JANÁK, R., 1997: Grafická firemní propagace: návrhy pro firmu Foliofont. Diplomová práce. Olomouc: Univerzita Palackého. Dostupné z http://typografie.unas.cz/diplomka.pdf.
7. KOLEKTIV AUTORŮ, 2005: Pravidla českého pravopisu. 2. vyd. Praha: Academia. 391 s. ISBN: 80-200-1327-X.
8. KOLEKTIV AUTORŮ, 2007: Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání – verze 2007 [online]. [cit. 2008-06-15]. Dostupné z http://www.msmt.cz/uploads/soubory/zakladni/RVPZV_2007.zip
9. KOZEL, R. a kol., 2006: Moderní marketingový výzkum. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 280 s. ISBN 80-247-0966-X.
10. LARSON, K., 2006: Jak změřit zážitek ze čtení. Typo, č. 22. ISSN 1214-0716.
11. SCHELLMANN, B. a kol., 2004: Média: základní pojmy, návrhy, výroba. 1. vyd. Praha: Europa-Sobotáles. 484 s. ISBN 80-86706-06-0.
12. SRPOVÁ, H. a kol., 2007: Od informace k reklamě. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita. 271 s. ISBN 978-80-7368-265-1.
13. Sylabus předmětu ZTP – Zpracování textů na počítači [online]. 2008 [cit. 2008-06-10]. Dostupné z http://is.mendelu.cz/katalog/syllabus.pl?predmet=36758;zpet=/katalog/index.pl?fakulta=43110,obdobi=163,obdobi_fak=597,jak=dle_jmena
14. TALANDOVÁ, P., RYBIČKA, J., 2008: Subjektivní hodnocení významnosti vybraných typografických vlastností marketingových materiálů. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, č. 3. ISSN 1211-8516.
15. VYSEKALOVÁ, J., MIKEŠ, J., 2007: Reklama: Jak dělat reklamu. 2. vyd. Praha: Grada Publishing. 184 s. ISBN 978-80-247-2001-2.
front cover

ISSN 1211-8516 (Print)

ISSN 2464-8310 (Online)

Current issue

Review Management System NEW Indexed in DOAJ

Archive