Acta Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun. 2008, 56, 93-102

https://doi.org/10.11118/actaun200856060093
Published online 2014-10-17

Analysis of consumer behaviour when purchasing selected commodity groups concerning the effect of price, habit, discount and product characteristics

Jitka Poměnková1, Zuzana Toufarová2

1Ústav financí, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Brno, Zemědělská 1, 613 00 Brno, Česká republika
2Ústav marketingu a obchodu, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Brno, Zemědělská 1, 613 00 Brno, Česká republika

References

1. BROWN, A., 2006: Chapter 6 Class Notes [online]. Poslední revize 1. 5. 2006 [cit. 2006-07-05]. Dostupné z: <http://www.udel.edu/alex/chapt6.html>
2. Český statistický úřad – autorský kolektiv. Statistická ročenka České republiky 2006. Scientia, Praha 2006, 814 s. ISBN 80-250-1080-5
3. FORET, M., PROCHÁZKA, P., URBÁNEK, T., 2005: Marketing. Základy a principy. Grada, Praha, 2. vyd., 149 s., ISBN80-251-0790-6.
4. HINDLS, R., HRONOVÁ, J, SEGER, J., 2002: Statistika pro ekonomy. Profesional Publishing, Praha, 415 s., ISBN 80-86419-30-4
5. KOTLER, P., 2001: Marketing management. Grada, Praha, 10. rozš. vyd., 719 s., ISBN 80-247-0016-6.
6. KOTLER, P., ARMSTRONG, G., 2004: Marketing. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 856 s. ISBN 80-247-0513-3.
7. SCHIFFMAN, L. G., KANUK, L. L., 2004: Nákupní chování. Computer Press, Brno, 633 s., ISBN 80-251-0094-4.
8. SOLOMON, M. R., 2004: Consumer Behavior. Buying, Having, and Being. Pearson Prenctice Hall. Saddle River, 621 s., ISBN: 0-13-123011-5.
9. SOUČEK, M., PAVLÍČEK, M., 2005: Aplikace dotazníkového systému. In: Zborník vedeckých prác z medzinárodne vedecké konferencie mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov Mladá veda 2005 „Budúcnosť Európy je v rukách mladých“. Nitra: SPU Nitra, s. 1–8. ISBN 80-8069-673-X.
10. SOUKUPOVÁ, J., HOŘEJŠÍ, B., MACÁKOVÁ, L., SOUKUP, J., 2003: Mikroekonomie, Management Press, Praha, 548 s., ISBN 80-7261-061-9
11. TOUFAROVÁ, Z., 2007: Identifikace klíčových faktorů ovlivňujících spotřebitelské chování domácností. Diplomová práce. MZLU v Brně: MZLU Brno, 82 s.
12. TOUFAROVÁ, Z., PRESOVÁ, R., STÁVKOVÁ, J., 2007: Vliv faktorů na spotřebitelské chování domácností u různých druhů komodit. In: STÁVKOVÁ, J. Obchod a spotřebitel‚ 07. Brno: Konvoj, s. 1–5. ISBN 978-80-7302-131-3.
13. VYSEKALOVÁ, J., 2004: Psychologie spotřebitele: Jak zákazníci nakupují. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 284 s. ISBN 80-247-0393-9
front cover

ISSN 1211-8516 (Print)

ISSN 2464-8310 (Online)

Current issue

Review Management System NEW Indexed in DOAJ

Archive