Acta Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun. 2008, 56, 119-124

https://doi.org/10.11118/actaun200856050119
Published online 2014-11-03

The effect of quickly fermented pig manure on the broccoli yield parameters and selected soil parameters

Peter Kováčik1, Anton Uher2, Tomáš Lošák3, Peter Takáč4

1Katedra Agrochémie a výživy rastlín, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra, Slovenská republika
2Katedra zeleninárstva, Slovenská polnohospodárská univerzita v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra, Slovenská republika
3Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, Česká republika
4Ústav zoológie, Slovenská akadémia vied, Dúbravska cesta 9, 845 06 Bratislava, Slovenská republika

References

1. EGHBALL, B., GINTING, D. and GILLEY, J. E., 2004: Residual Effects of manure and Compost applications on corn production and soil properties. Agronomy Journal, 96: 442–447. <https://doi.org/10.2134/agronj2004.0442>
2. EPSTEIN, E. and BLOOM, A., 2005: Mineral nutrition of Plants: Principles and perspectives. Sec. ed. Sinauer Associates, Inc, Sunderland – Massachusetts: 400 p.
3. KANSAL, B. D., SINGH, B., BAJAJ, K. L. and KAUR, G., 1981: Effect of different levels of nitrogen and farmyard manure on yield and quality of spinach (Spinacea oleracea L.). Plant Foods for Human Nutrition, 31: 163–170. <https://doi.org/10.1007/BF01094040>
4. KOPPOVÁ, A., PIRKL, J. and KALINA, J., 1955: Stanovění popelovin v rostlinném materiálu přesními expeditívními metodami. Vědecké práce VÚRV Praha: 56 s.
5. KOUŘIMSKÁ, L., VÁCLAVÍKOVÁ, K., BABIČKA, L., KOUDELA, M., PROKŮPKOVÁ, L., MIHOLOVÁ, D., KOLIHOVÁ, D., 2008: The effect of fermented pig slurry fertilization on the quality of vegetables. Acta universitatis agriculturae et silviculturae mendeliane brunensis, LVI, 1: 251–258.
6. KOVÁČIK, P., 1994: Possibilities of the nitrate content reduction in radish through saccharose and thiourea application. Rostlinná Výroba, 40: 907–915.
7. KOVÁČIK, P. 2002: Frakcie dusíka v pôde a ich využitie vo výžive rastlín. KAVR, FAPZ, SPU, Nitra: 172 s.
8. KOVÁČIK, P., 2004: Deficitná, racionálna a nadlimitná výživa dusíkom reďkovky siatej. Acta horticulturae et regiotecturae – supplement, 7: 65–68.
9. KOVÁČIK, P., VOZÁR L., ČERNÝ I. and FELIXOVÁ I., 2004. Vplyv amónneho a dusičnanového dusíka na úrodové parametre reďkovky siatej. Acta horticulturae et regiotecturae – supplement, 7: 48–50.
10. KOVÁČIK, P., 2005: Výživa a hnojenie rastlín v ekologickom poľnohospodárstve. In: Lacko-Bartošová, M. a kol.: Udržateľné a ekologické poľnohospodárstvo. SPU, Nitra: 311–388.
11. KOVÁČIK, P., 2007: Vplyv Difertu na agrochemické parametre pôdy a úrodové parametre niektorých poľných a záhradných plodín. KAVR, FAPZ, SPU, Nitra: 54 s.
12. MARSCHNER, H., 2005: Mineral nutrition of higher plants. Sec. ed. Elsevier Academic press, London, 889 p.
13. MENGEL, K. and KIRKBY, E. A., 2001: Principles of Plant Nutrition. 5th Edition, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht / Boston / London, 849 p.
14. POKLUDA, R., 2004: Faktory ovlivňující nutriční hodnotu zeleniny. Informace pro zahradnictví, XCVI, 6: 31–32.
15. ZALLER, J. G. and KÖPKE, U., 2004: Effects of traditional and biodynamic farmyard manure amendment on yields, soil chemical, biochemical and biological properties in a long-term field experiment. Biology and fertility of soils, 40: 222–229. <https://doi.org/10.1007/s00374-004-0772-0>
front cover

ISSN 1211-8516 (Print)

ISSN 2464-8310 (Online)

Current issue

Review Management System NEW Indexed in DOAJ

Archive