Acta Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun. 2008, 56, 157-166

https://doi.org/10.11118/actaun200856020157
Published online 2014-11-14

The occurrence of moisture deficits for representatives of main crop sorts in their critical development stages in driest regions of the Czech Republic in years 1961–2000

Pavel Spitz, Ivo Hemerka

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., výzkumné oddělení Brno, Lidická 25/27, 602 00 Brno, Česká republika

References

1. BALLA, P., KOTOROVÁ, D., JAKUBOVÁ, J., 2002: Využitie štatistických metód pri hodnotení vplyvu počasia na rastovo-vývinové fázy pšenice ozimej. In: XVI Česko-Slovenská bioklimatologická konference. Lednice na Moravě: Česká bioklimatologická společnost, 2. až 4. září 2002, na CD-ROM s. 23–27. ISBN 80–85813–99–8.
2. BAŇOCH, Z., RASZKA, P., 1985: Návrh organizace rostlinné výroby s využitím závlah. Metodiky pro zavádění výsledku výzkumu do zemědělské praxe. Č. 5. Praha, ÚVTIZ Praha. 63 s.
3. ČSN 75 0434: Potřeba vody pro doplňkovou závlahu. 1994.
4. DUNAJSKÝ, E., JENČA, V., 1993: Závislosť nástupu a trvania fenologických fáz na meteorologické prvky u vybraných plodín z agrometeorologického observatória Trebišov – Milhostov. In Agrometeorologická konference 93. Brno: Česká bioklimatologická společnost, 23.–26. 11. 1993, s. 70–77.
5. HEMERKA, G., 1965: Aplikace Klattovy metody na určování přídatné závlahy v závlahové oblasti Krhovice–Hevlín. Vedecké práce Výskumného ústavu závlahového hospodárstva v Bratislave, č. 3, s. 178–199.
6. JŮVA, K., FILIP, J., HRABAL, V., 1981: Závlaha zemědělských kultur. Praha: SZN Praha, 312 s.
7. KOLEKTIV, 2007: Návod pro činnost fenologických stanic – polní plodiny. Praha: Český hydrometeorologický ústav Praha, 91 s.
8. PENKA, M., BAŇOCH, Z., HEMERKA, G., 1973: Zavlažování rostlin. Praha: SZN Praha, 307 s.
9. REMIŠOVÁ, V., VICENOVÁ, A., 2006: Vplyv teploty vzduchu na začiatok kvitnutia repky ozimej na Slovensku. In: Mez. seminář Fenologická odezva proměnlivosti podnebí. Brno: Česká bioklimatologická společnost, Český hydromet. ústav – pob. Brno, 22. 3. 2006, na CD-ROM, 5 s. ISBN 80-86690-35-0.
10. ROŽNOVSKÝ, J., JŮZL, M., STŘEDA, T., 2006: Fenologické spektrum raných brambor. In: Mez. seminář Fenologická odezva proměnlivosti podnebí. Brno: Česká bioklimatologická společnost, Český hydromet. ústav – pob. Brno, 22. 3. 2006, na CD-ROM, 7 s. ISBN 80-86690-35-0.
11. SLÁMA V., 1969: Stanovení závlahových režimů zemědělských plodin. Část III. (Grafická metoda). Metodika. Praha: ÚVTIZ Praha. 79 s., 9 příl.
12. ŠROJTOVÁ, G., TÓTH, Š., 2006: Analýza vplyvu počasia na nástup fenologických fáz v repke olejke ozimej. In Mez. seminář Fenologická odezva proměnlivosti podnebí. Brno: Česká bioklimatologická společnost, Český hydromet. ústav – pob. Brno, 22. 3. 2006, na CD-ROM, 8 s. ISBN 80-86690-35-0.
front cover

ISSN 1211-8516 (Print)

ISSN 2464-8310 (Online)

Current issue

Review Management System NEW Indexed in DOAJ

Archive