Acta Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun. 2008, 56, 147-156

https://doi.org/10.11118/actaun200856020147
Published online 2014-11-14

Biomass utilization for the process of gasification

Josef Spěvák1, Miroslav Havlíček2

1Nejdecká 607, 691 44 Lednice, Česká republika
2Ústav techniky a automobilové dopravy, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, Česká republika

References

1. ČSN 44 1301 Tuhá paliva. Nomenklatura znaků jakosti. Nomenklatura pro spolupráci v RVHP (Solid fuels. Nomenclature of quality marks. Nomenclature for cooperation in CMEA)
2. ČSN 44 1304 Tuhá paliva. Metody odběru a úpravy vzorků pro laboratorní zkoušení (Solid fuels. Methods of sampling and preparation of samples for laboratory testing)
3. ČSN ISO 10396 Stacionární zdroje emisí – Odběr vzorků pro automatizované stanovení koncentrací plynných složek (Stationary source emissions – Sampling for the automated determination of gas concentrations)
4. ČSN ISO 10849 Stacionární zdroje emisí – Stanovení hmotnostní koncentrace emisí oxidů dusíku – Charakteristiky automatizovaných měřicích metod (Stationary source emissions – Determination of the mass concentration of nitrogen oxides – Performance characteristics of automated measuring systems)
5. ČSN 83 4711-7 Měření emisí oxidu siřičitého, oxidu sírového, kyseliny sírové a celkového obsahu oxidů síry ze zdrojů znečišťování ovzduší. Kontinuální stanovení celkového obsahu oxidu siřičitého (Emission measurement of SO2, SO3, H2SO4, SOx from stationary sources of air pollution. Determination of SO2)
6. ČSN 83 4740 Ochrana ovzduší. Stanovení emisí oxidu uhelnatého ze stacionárních zdrojů. Metoda infračervené absorpční spektroskopie (Air pollution control. Determination of carbon monoxide emissions from stattionary sources. Infrared absorption spectroscopy method)
7. ČSN 83 4752-2 Ochrana ovzduší. Stanovení emisí fluoru ze stacionárních zdrojů. Odběr vzorků pro manuální metody měření (Air pollution control. Determination of fluorine emissions from stationary sources. Sampling for manual methods)
8. ČSN EN 1911-1 Stacionární zdroje emisí – Manuální metoda stanovení HCI – Část 1: Vzorkování (Stationary source emissions – Manual method of determination of HCl – Part 1: Sampling of gases)
9. ČSN 83 4728 part 2 Ochrana ovzduší. Měření emisí amoniaku ze zdrojů znečišťování ovzduší. Odběr vzorku pro manuální metody měření
10. ČSN EN 13649 Stacionární zdroje emisí – Stanovení hmotnostní koncentrace jednotlivých organických sloučenin – Metoda založená na použití aktivního uhlí a následné desorpci rozpouštědlem (Stationary source emissions – Determination of the mass concentration of individual gaseous organic compounds – Activated carbon and solvent desorption method)
front cover

ISSN 1211-8516 (Print)

ISSN 2464-8310 (Online)

Current issue

Review Management System NEW Indexed in DOAJ

Archive