Acta Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun. 2008, 56, 51-56

https://doi.org/10.11118/actaun200856020051
Published online 2014-11-14

The classification of wood chips parameters by crushing of waste cane from different varieties of grapevine

Patrik Burg1, Jiří Souček2

1Ústav zahradnické techniky, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Valtická 337, 691 44 Lednice, Česká republika
2Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i., Drnovská 507, 161 01 Praha 6 – Ruzyně, Česká republika

References

1. ABRHAM, Z., 2006: Technologické systémy a ekonomika integrované produkce zeleniny a révy vinné. Podklad k periodické zprávě za projekt. Praha: VÚZT Praha a MZLU v Brně, Projekt 1G46082. 52 s.
2. GRODA, B. a kol., 1997: Technika zpracování odpadů II. Skriptum. Brno: AF MZLU v Brně, 130 s.
3. JELÍNEK, A. a kol., 2001: Hospodaření a manipulace s odpady ze zemědělství a venkovských sídel. Praha: Agrospoj, 236 s.
4. JELÍNEK, A., HEJÁTKOVÁ, K., 2002: Faremní kompost vyrobený kontrolovaným mikrobiálním procesem. Realizační pomůcka pro zpracování podnikové normy. 1. vyd. Praha: VÚZT Praha – Ruzyně, 55 s. ISBN 80-238-8539-1
5. JIŘÍČEK, J., 2003: Návrh mechanizačních prostředků pro úpravu surovin v kompostovacích zakládkách. Diplomová práce. Brno: ZF MZLU v Brně, 80 s.
6. SIMANOV, V., 1993: Dříví jako energetická surovina. Praha: Agrospoj, MZe ČR, 113 s.
7. SLADKÝ, V. et al., 2002: Obnovitelné zdroje energie–fytopaliva. Praha: VÚZT, 62 s. ISBN 80-238-9952-X
8. SOUČEK, J., 2007: Zpracování rostlinného materiálu štěpkovači a drtiči. Komunální technika. Praha: Profi Press, roč. 1, č. 9, s. 44–47. ISSN 1802-2391
9. ZEMÁNEK, P., 2000: Využití technických prostředků při kompostování zbytkové biomasy. Habilitační práce. Lednice: ZF MZLU v Brně, 231 s.
10. ZEMÁNEK, P., 2001: Speciální mechanizace–mechanizační prostředky pro kompostování. Brno: ZF MZLU v Brně, 105 s. ISBN 80-7157-561-5
11. WALG, O., 2007: Taschenbuch der Weinbautechnik. 2. Auflage. Kaiserslautern: Rohr–Druck, 620 s. ISBN 978-3-921156-78-0
front cover

ISSN 1211-8516 (Print)

ISSN 2464-8310 (Online)

Current issue

Review Management System NEW Indexed in DOAJ

Archive