Acta Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun. 2008, 56, 97-104

https://doi.org/10.11118/actaun200856010097
Published online 2014-11-17

Accumulation of trace metals by aquatic macrophytes and their possible use in phytoremediation techniques

Michaela Hillermannová, Radovan Kopp, Ivo Sukop, Tomáš Vítek

Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, Česká republika

References

1. CARDWELL, A. J., HAWKER, D. W., GREENWAY, M., 2002: Metal accumulation in aquatic macrophytes from southeast Queensland, Australia. Chemosphere, 48, 7: 653–663. ISSN 0045-6535. <https://doi.org/10.1016/S0045-6535(02)00164-9>
2. DRBAL, K., BASTL, J., ŠVEHLA, J., 1995: Příjem těžkých kovů vodními makrofyty. 1995a. In: Mikroelementy 95. Praha, 24–27.
3. DRBAL, K., POKORNÝ, J., ŠVEHLA, J., BASTL, J., PECHAR, L., 1995: Koloběh těžkých kovů v rybnících. 1995b. In: Obnova, zakládání a údržba rybníků. Hradec Králové, 105–110.
4. FÖRSTNER, U. a WITTMANN, G. T. W., 1983: Me­tal Pollution in the Aquatic Environment. 2. vyd. Berlin Heidelberg New York Tokyo: Springer-Verlag, 486 s. ISBN 3-540-12856-5.
5. HELEŠIC, J., SCHEIBOVÁ, D., 2000: Bioaccumulation of harmful pollutants in running water food webs. Verh. Internat. Verein. Limnol., 27: 3070–3075.
6. KAFKA, Z., KALIŠOVÁ, I., SOUDEK, P., VANĚK, T., 2002: Fytoremediace pro plochy kontaminované těžkými kovy. Odpady, 12, 3: 13–14. ISSN 1210-4922.
7. KLUMPP, A., BAUER, K., FRANZ-GERSTEIN, C., DE MENEZES, M., 2002: Variation of nutrient and metal concentrations in aquatic macrophytes along the Rio Cachoeira in Bahia (Brazil). Environment International, 28, 3: 165–171. ISSN 0160-4120. <https://doi.org/10.1016/S0160-4120(02)00026-0>
8. KUBAL, M., BURKHARD, J., BŘEZINA, M., 2002: Dekontaminační technologie [on-line]. Učební texty VŠCHT v Praze, Fakulta technologie ochrany prostředí, Ústav chemie ochrany prostředí [cit. 2006-12-06]. Dostupný na WWW: <http://www.vscht.cz/uchop/CDmartin/index.html>
9. SANCHEZ, J., VAQUERO, M. C., LEGORBURU, I., 1994: Metal pollution from old lead-zinc mine works: biota and sediment from Oiartzun Valley. Environmental Technology, 15: 1069–1076. ISSN 0959-3330. <https://doi.org/10.1080/09593339409385515>
10. SMRČEK, S., 2002: Fytoremediace – metoda dekontaminace půd a vod znečištěných organickými látkami, kovy a radionuklidy [on-line] ČVUT v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská [cit. 2006-12-06]. Dostupný na WWW: <http://www.cvut.cz/pracoviste/odbor-rozvoje/dokumenty/hab_inaug/hp/2003/hp2003-07.pdf/view>
11. SPURNÝ, P., MAREŠ, J., HEDBÁVNÝ, J., SUKOP, I., 2002: Heavy metal distribution in the ecosystems of the upper course of the Jihlava River. Czech J. Anim. Sci, 47, 4: 160–167. ISSN 1212-1819.
12. STUCHLÍKOVÁ, K., 2003: Vliv vybraných těžkých kovů na inhibici růstu rostlin. In: Toxicita a biodegradabilita látek a odpadů významných ve vodním prostředí, Sborník referátů 11. konference Soláň [CD-ROM], České Budějovice: Jihočeská univerzita, 264–269.
13. SUSCHKA, J., 1993: Effects of heavy metals from mining and industry on some rivers in Poland: an already exploded chemical time bomb? Land degradation & rehabilitation, 4: 387–391. ISSN 0898-58112. <https://doi.org/10.1002/ldr.3400040423>
14. SVOBODOVÁ, Z., MÁCHOVÁ, J., VYKUSOVÁ, B., PIAČKA, V., 1996: Kovy v ekosystémech povrchových vod. Metodika č. 49, Vodňany: VÚRH JU ve Vodňanech. 19 s. ISBN 80-85887-06-1.
15. ŠVEHLA, J., DRBAL, K., BASTL, J., MIKULÁŠ, R., 1999: Sedimenty českobudějovických rybníků a jejich zatížení rizikovými kovy. In: Mikroelementy 99, Řež u Prahy, 106–110.
16. Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech
front cover

ISSN 1211-8516 (Print)

ISSN 2464-8310 (Online)

Current issue

Review Management System NEW Indexed in DOAJ

Archive