Acta Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun. 2007, 55, 119-124

https://doi.org/10.11118/actaun200755040119
Published online 2014-11-26

Effect of the habitat on the mass and germinative capacity of poison hemlock (Conium maculatum L.) achenes

Jan Winkler

Ústav agrosystémů a bioklimatologie, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, Česká republika

References

1. BAUDYŠ, E.: Plevele a jejich hubení. Brno, 1941
2. BRANT, V., HOLEC, J., VENCLOVÁ, V.: Výskyt bolehlavu plamatého (Conium maculatum) v agrofytocenózách. Rostlinolékař, leden 2005, s. 24–25
3. HRON, F., KOHOUT, V.: Polní plevele – část speciální. Praha: Vysoká škola zemědělská, 1988
4. HRON, F., VODÁK, A.: Polní plevele a boj proti nim. Praha: SZN, 1959
5. KNEIFELOVÁ, M., MIKULKA, J.: Významné a nově se šířící plevele. Praha: Ústav zemědělských a potravinářských informací, 2003, ISBN 80-7271-142-3
6. KÜHN, F.: Germination calender of weeds. Acta univ. Agric. (Brno), fac. Agron., roč. XXXXI, (1–2), s. 39–46, 1993
7. MIKULKA, J. et al.: Plevelné rostliny polí, luk a zahrad. 1. vyd. Praha: Redakce časopisu Farmář – Zemědělské listy, 1999, ISBN 80-902413-2-8
8. SLAVÍK, B.: Květena České republiky 5. Praha: Academia, 1997
9. WINKLER, J.: Budou některé ruderální druhy polními plevely? Agroregion 2000, Sborník referátů z III. mezinárodní vědecké konference Jihočeské univerzity, České Budějovice, 2000
front cover

ISSN 1211-8516 (Print)

ISSN 2464-8310 (Online)

Current issue

Review Management System NEW Indexed in DOAJ

Archive