Acta Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun. 2005, 53, 117-126

https://doi.org/10.11118/actaun200553040117
Published online 2014-12-25

Energy analysis of various grassland utilisation systems

Jozef Ržonca1, Martina Mitrušková2, Jan Pozdíšek1, Richard Pospíšil2, Pavlína Mičová3, Marie Štýbnarová1, Marie Svozilová3

1Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o. Rapotín, Výzkumníků 267, 788 13 Vikýřovice, Česká republika
2Slovenská poľnohospodárska univerzita, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra, Slovenská republika
3Agrovýzkum Rapotín s.r.o., Výzkumníků 267, 788 13 Vikýřovice, Česká republika

References

1. Dzienia, S., Wereszczaka, J.: Energy - effectiveness of varied winter wheat cultivation systems under varied soil conditions. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities, 2002, Agronomy, Volume 5, Issue 1. Available Online http://www.ejpau.media.pl/series/volume5/issue1/agronomy/art-03.html. ISSN 1505-0297
2. KOSTREJ, A., DANKO, J.: Analýza a modelovanie energetických ukazovateľov produkčného procesu poľných plodín. 1. vyd. Nitra: VŠP, 1996. 81 s. ISBN 80–7137–252–8
3. Kotorová, D., Pospišil, R., Ržonca, J., Balla, P., Danilovič, M.: Porovnanie energetickej bilancie pestovania hustosiatych obilnín na fluvizemi glejovej a hnedozemi kultizemnej. In: Zborník vedeckých prác OVÚA Michalovce. Michalovce: Oblastný výskumný ústav agroekológie, 2004, č. 20, s. 119-127. ISBN 80-969094-1-X
4. KOVÁČ, L.: Energetická analýza diferencovaných spôsobov zakladania ďatelinotrávnych miešaniek. In: Zborník vedeckých prác. Michalovce: OVÚA, 1998, č. 14, s. 154-167
5. KUDRNA, K., ŠINDELÁŘOVÁ, M.: Energetically closed agricultural systems. Journal Central European Agriculture. 2002, vol. 3, 4: 321-331. ISSN 1332-9049.
6. MAJERNÍK, F., ZMETÁKOVÁ, Z., PROKSOVÁ, E.: Energetická analýza rôznych typov trávnych porastov. Moderná mechanizácia v poľnohospodárstve, 2002, č. 6 s., 18-20
7. PORVAZ, P., JANČOVIČ, J.: Energetická analýza rôznych pestovsteľských systémov s lucernou siatou. In: Agroekologický potenciál východoslovenskej nížiny z hľadiska produkčného, enviromentálneho a ekonomického. Michalovce: OVÚA september 2001. s. 191-198. ISBN 80-968630-6-1
8. POSPIŠIL, R.,VILČEK, J.: Energetika sústav hospodárenia na pôde. 1. vyd. Bratislava: VÚPOP, 2000. 108 s. ISBN 80–85361–75–2
9. POSPIŠIL, R.: Energetická analýza úsporných systémov obrábania a hnojenia pôdy v rôznych sústavách rastlinnej výroby. Agriculture, 48, 2002 (7): 374-379
10. PREININGER, M.: Energetické hodnocení výrobních procesů v rostlinné výrobě. Praha: UVTIZ, 1987. 29 s.
11. Ržonca, J., Pospišil, R.: Vplyv rôznych pestovateľských technológií na energetickú efektívnosť osevného postupu In: Aktuálne problémy riešené v agrokomplexe. Nitra: SPU november 2003. http://www.slpk.sk/eldo/aktualne_problemy03/31.pdf. ISBN-80-8069-295-5
12. Risoud, B., Bochu, J. L.: Bilan énergétique et émission de gaz ŕ effet de serre ŕ l`échelle de la ferme. Alter Agri. ITAB, 2002, 55: 10-13.
13. ZEMAN, L., et al.: Katalog krmiv (tabulky výživné hodnoty krmiv). 1. vyd. Pohořelice: VÚVZ, 1995. 465 s. ISBN 80-901598-3-4
front cover

ISSN 1211-8516 (Print)

ISSN 2464-8310 (Online)

Current issue

Review Management System NEW Indexed in DOAJ

Archive