Acta Univ. Agric. Silvic. Mendelianae Brun. 2005, 53, 53-58

https://doi.org/10.11118/actaun200553010053
Published online 2014-12-29

The site effect on germinability of mugwort (Artemisia vulgaris L.) achenes

Jan Winkler1, Lenka Sklenářová1, Karel Klem2

1Ústav obecné produkce rostlinné, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, Česká republika
2Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s. r. o., Havlíčkova 2787, 767 01 Kroměříž, Česká republika

References

1. DOSTÁL, J.: Nová květena ČSSR 2. 1. vyd. Praha: Academia, 1989, 783 s. ISBN 80-200-0095-X.
2. DVOŘÁK, J., SMUTNÝ, V.: Herbologie – Integrovaná ochrana proti polním plevelům. Brno: Skriptum MZLU v Brně, 2003, 186 s. ISBN 80-7157-732-4.
3. HRON, F., KOHOUT, V.: Polní plevele – část speciální. 1. vyd. Praha: Skriptum VŠZ Praha, 1988, 168 s.
4. KNEIFELOVÁ, M., MIKULKA, J.: Významné a nově se šířící plevele. Praha: Ústav zemědělských a potravinářských informací, 2003, 59 s. ISBN 80-7271-142-3.
5. KÜHN, F.: Germination calender of weeds. Acta univ. Agric. (Brno), fac. agrom., roč. XXXXI, (1-2) s. 39 – 46, 1993. ISSN 1211-8516.
6. LHOTSKÁ, M. KROPÁČ Z.: Kapesní atlas semen, plodů a klíčních rostlin. 1. vyd. Praha: SPN. 1984, 548 s.
7. ŠEBÁNEK, J. A KOL. Fyziologie rostlin. 1. vyd. Praha: SZN, 1983, 560 s.
8. WINKLER, J., ZELENÁ, V., ŠULÁKOVÁ, H.: Vliv suchého a teplého jara v roce 2000 na druhové spektrum plevelů v ječmenu jarním a v pšenici ozimé. In: MAJERČÁK, J., HURTALOVÁ, T. (eds.): IX. posterový deň s medzinárodnou účasťou „Transport vody, chemikálií a energie v systéme poda-rastlina-atmosféra“, Bratislava, 2001. Sborník CD-ROM, ISBN 80-968480-4-6.
front cover

ISSN 1211-8516 (Print)

ISSN 2464-8310 (Online)

Current issue

Review Management System NEW Indexed in DOAJ

Archive